Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Bung.

Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Bung.

Công ty cổ phần Sông Bung trân trọng gửi tới quý cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tài liệu:

1. Chương trình đại hội

2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT và KH SXKD năm 2018.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát

4. Tờ trình

5. Quy chế biểu quyết

6. Phiếu biểu quyết

7. Báo cáo tài chính

Tham gia hội thi do LĐLĐ Quận Ba Đình tổ chức

đối tác - khách hàng