Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Bung.

Công ty cổ phần Sông Bung trân trọng gửi tới quý cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tài liệu:

1. Chương trình đại hội

2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT và KH SXKD năm 2019

3. Báo cáo của Ban kiểm soát

4. Tờ trình tại Đại hội

5. Quy chế biểu quyết

6. Báo cáo tài chính

 

Tham gia hội thi do LĐLĐ Quận Ba Đình tổ chức

đối tác - khách hàng