Nghị quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tham gia hội thi do LĐLĐ Quận Ba Đình tổ chức

đối tác - khách hàng