Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Thông báo mời họp

Giấy ủy quyền

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Bung thông báo đến quý cổ đông về việc tố chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Thời gian: Bắt đầu lúc 13h30’, thứ Bảy - ngày 16 tháng 3 năm 2019 (Dự kiến thời gian đại hội là nửa ngày).

Điạ điếm: Phòng Hà Nội - Tầng 2, Khách sạn CROWNE PLAZA WEST HANOI, 

Địa chỉ: số 36, đưòng Lê Đức Thọ, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.

Nôi dung cuộc họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát.

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

7. Bầu thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019-2023)

8. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2019-2023)

9. Thông qua phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;

10. Các vấn đề khác.

Nếu không thể tham dự đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho cổ đông khác có điều kiện dự họp thay (Mẫu ủy quyền kèm theo thông báo này).

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội bắt buộc phải mang theo giấy tờ sau:

1) Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

2) Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội).

Tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông được công bố chi tiết trên website: http://www.songbung.com.vn kể từ ngày 06/3/2019.

 

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội bắt buộc phải mang theo giấy tờ sau: Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu và Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội).

Trân trọng!

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

            CHỦ TỊCH

 

             (Đã ký)

 

     Lương Minh Tuấn

 

Tham gia hội thi do LĐLĐ Quận Ba Đình tổ chức

đối tác - khách hàng