Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Một số hình ảnh của đại hội.

Các cổ đông nhận tài liệu đại hội

Các tiết mục văn nghệ tại đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

Tham gia hội thi do LĐLĐ Quận Ba Đình tổ chức

đối tác - khách hàng