Tin tức

Biên bản và Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Biên bản và Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Bung trân trọng thông báo tới quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ văn phòng Công ty.

Công ty cổ phần Sông Bung trân trọng gửi tới Quý cơ quan, Doanh nghiệp, Đối tác và Khách hàng thông báo vv: thay đổi địa chỉ văn phòng...

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Bung năm 2017

Ngày 15/4/2017, tại phòng Hà Nội 1, khách sạn CROWNE PLAZA WEST HANOI, Công ty cổ phần Sông Bung đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường...

Thông báo vv: trả cổ tức năm 2016

HĐQT Công ty cổ phần Sông Bung trân trọng thông báo tới quý cổ đông về việc trả cổ tức năm 2016.

Biên bản và Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

HĐQT Công ty cổ phần Sông Bung trân trọng gửi tới quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần Sông Bung trân trọng gửi tới quý cổ đông tài liệu tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Bung thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, như sau:

Báo cáo tài chính năm 2016

Công ty cổ phần Sông Bung trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư công bố thông tin về Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán như...

Tổ chức học an toàn vệ sinh lao động tại Nhà máy thủy điện Sông Bung 6

Thực hiện việc huấn luyện AT, VSLĐ cho các nhóm theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP cho CBCN Nhà máy thủy điện Sông Bung 6- Công ty...

Tham gia hội thi do LĐLĐ Quận Ba Đình tổ chức

đối tác - khách hàng