Tin tức

Nghị quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 16/3/2019, tại khách sạn Crown Plaza west Hanoi, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019- Công ty cổ phần Sông Bung.

Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kính gửi quý cổ đông. Công ty cổ phần Sông Bung trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết về việc thông qua các nội dung tại Đại hội đồng...

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Bung thông báo đến quý cổ đông về việc tố chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:...

Thông báo về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2017

Nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần Sông Bung công bố Nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Bung.

Công ty cổ phần Sông Bung trân trọng gửi tới quý cổ đông tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tham gia hội thi do LĐLĐ Quận Ba Đình tổ chức

đối tác - khách hàng