Tin Sông Bung

Nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần Sông Bung công bố Nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Sông Bung.

Công ty cổ phần Sông Bung trân trọng gửi tới quý cổ đông tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Bung trân trọng thông báo tới quý cổ đông về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

Công ty cổ phần Sông Bung trân trọng thông báo tới Quý cơ quan, doanh nghiệp, đối tác và khách hàng về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty.

Thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

Công ty cổ phần Sông Bung trân trọng thông báo tới quý cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017.

Đại hội đại biểu công đoàn công ty cổ phần Sông Bung

Ngày 01/12/2017, tại văn phòng Nhà máy thủy điện Sông Bung 6, công đoàn Công ty cổ phần Sông Bung đã tổ chức thành công đại hội đại biểu...

Thông báo tuyển dụng vị trí kế toán tổng hợp

Thông tin tuyển dụng

Biên bản và Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Biên bản và Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Bung trân trọng thông báo tới quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ văn phòng Công ty.

Công ty cổ phần Sông Bung trân trọng gửi tới Quý cơ quan, Doanh nghiệp, Đối tác và Khách hàng thông báo vv: thay đổi địa chỉ văn phòng...

Tham gia hội thi do LĐLĐ Quận Ba Đình tổ chức

đối tác - khách hàng