Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Sông Bung trân trọng gửi tới quý cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tài liệu đính kèm:

1. Thông báo mời họp

2. Chương trình đại hội

3. Báo cáo HĐQT

4. Quy chế tổ chức đại hội

5. Tờ trình xin ý kiến

Tham gia hội thi do LĐLĐ Quận Ba Đình tổ chức

đối tác - khách hàng