Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Sông Bung trân trọng gửi tới quý cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Chương trình

2.Báo cáo của HĐQT

3. Báo cáo của Ban kiểm soát

4.Tờ trình

5. Quy chế biểu quyết

6. Báo cáo tài chính

Tham gia hội thi do LĐLĐ Quận Ba Đình tổ chức

đối tác - khách hàng