Nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Bung!

Công ty cổ phần Sông Bung trân trọng gửi tới quý cổ đông Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

2. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

 

Tham gia hội thi do LĐLĐ Quận Ba Đình tổ chức

đối tác - khách hàng