Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Bung năm 2015

Ngày 04/4/2015, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Công ty cổ phần Sông Bung đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Tới dự Đại hội có Ông Lương Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT; Ông Trần Anh Tuấn - Tổng Giám đốc, các cổ đông sáng lập, thành viên Hội đồng quản trị, đại diện các phòng ban của Công ty; đại diện Công ty kiểm toán, Ban kiểm soát và cổ đông của Công ty cổ phần Sông Bung.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ SXKD của công ty năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

Theo báo cáo, năm 2014 dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo sát sao, linh hoạt phù hợp với diễn biến của nền kinh tế và tình hình thực tế của Hội đồng quản trị Công ty, sự điều hành chủ động, quyết liệt của Ban Tổng Giám đốc cùng với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty cổ phần Sông Bung đã đạt được Doanh thu thuần: 212.272.634.574 đồng; Lợi nhuận trước thuế 3,541 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: 2,666 tỷ đồng; Đại hội cũng thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 với tổng doanh thu kiến đạt 414,136 tỷ đồng, lợi nhuận 40,288 tỷ đồng. 

(Một số hình ảnh của đại hội)

Tham gia hội thi do LĐLĐ Quận Ba Đình tổ chức

đối tác - khách hàng