Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Bung năm 2017

Tới dự  đại hội có 27 cổ đông, đại diện cho 17.907.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thay mặt cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, ông Phạm Kim Độ báo cáo kết quả kiểm tra tư cách số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Ông Lương Minh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT.

Thay mặt Ban Kiểm soát, bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Trưởng ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2016.

Đại hội đã nghe ông Trần Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội với 7 nội dung.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, Thông qua Quy chế biểu quyết và biểu quyết thông qua các nội dung của Tờ trình với tỷ lệ nhất trí cao.

Các nội dung được thông qua tại Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát

3. Báo cáo tài chính năm 2016

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

5. Kế hoạch SXKD năm 2017

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

7. Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát

Sau 3 giờ tổ chức, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của Đại hội:

Toàn cảnh Đại hội

Tham gia hội thi do LĐLĐ Quận Ba Đình tổ chức

đối tác - khách hàng